RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Klauzula informacyjna - nabór na członka Kolegium

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przy naborze na stanowisko członka Kolegium:

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:
Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z siedzibą ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@skotorun.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
1. Dane zbierane są dla potrzeb konkursu na członka Kolegium oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy/mianowaniem (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, aktów wykonawczych oraz art. 22' Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia konkursu. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane tylko dane wykraczające poza zakres danych osobowych wymienionych w art. 22' Kodeksu pracy oraz w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.
2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
3. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
4. Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe kandydata wybranego i powołanego na stanowisko członka Kolegium oraz dokumenty wytworzone przez Komisję Rekrutacyjną będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Dokumenty zawierające dane osobowe pozostałych kandydatów, po zakończeniu postępowania konkursowego będą przetwarzane- nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia konkursu a następnie zostaną odesłane lub trwale usunięte.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 22.05.2019
Podpisał: ALEKSANDRA KMITA
Dokument z dnia: 22.05.2019
Dokument oglądany razy: 2 591