RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Obwieszczenia

Toruń, dnia 7 lutego 2013 r.

SKO – 72-32/12


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 647 ze zm.),


zawiadamiam, że:

w dniu 7 lutego 2013 r. na wniosek Pana Stanisława Kalisza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Brodnica z dnia 15 marca 2010 r., znak: PPOSI 7331/P14/09, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z przyłączem do krajowej sieci energetycznej GPZ Brodnica Grunwald, na części działki nr 23/22 – obręb Kruszynki, gm. Brodnica.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Podawczym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – Biuro Kolegium, pokój 616). Akta można przeglądać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30.Opublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 11.02.2013
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 29.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 493