RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Obwieszczenia

Toruń, dnia 18 lutego 2011 r.

SKO-72-53/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 18 lutego 2011 r., po rozpatrzeniu odwołania P4 Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Marcina Majera, od decyzji Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 listopada 2010 r. (znak: GB.7331/ME-1n/2010) odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 CHL0201A na działce nr 67/1 w miejscowości Jeleniec, gmina Papowo Biskupie, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze podawczym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 18 lutego 2011 r.

SKO-72-51/11

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 18 lutego 2011 r., po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25 listopada P4 Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Marcina Majera, na bezczynność organu - Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 CHL0201A na działce nr 67/1 w miejscowości Jeleniec, gmina Papowo Biskupie, zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu odmawiające wyznaczenia terminu załatwienia sprawy.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze podawczym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 1 marca 2011 r.

SKO-72-233/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 7171 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 1 marca 2011 r., po rozpatrzeniu odwołania z dnia 3 grudnia 2010 r. wniesionego przez Michał Romana działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Grudziądzu, ul. Skłodowskiej-Curie 6/7, 86-300 Grudziądz, od decyzji Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 19 listopada 2011 r. (znak: RGK.KR.7331-10/CP/10), odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na budowie kablowych linii energetycznych  SN-15kV i nn 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz przebudowie linii napowietrznej nn w miejscowości Szymborno, gmina Kijewo Królewskie i w miejscowości Gołoty, gmina Unisław na działkach nr 86/2, 87/6,  90 - obręb Szymborno, 83/23, 83/24, 83/25, 83/26, 83/27, 154 - obręb Gołoty, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze podawczym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 10 marca 2011 r.

SKO-60-62/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocechach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam, że

w dniu 10 marca 2011 r., po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Nadleśnictwo Brodnica, od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWójta Gminy Zbiczno z dnia 16 listopada 2010 r. (znak: GKB.7625-7-II/10), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającej warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegajacego na budowie centrum wypoczynkowo-rekreacyjnego w postaci 20 bungalow o łącznej ilości ok. 160 miejsc, hotelu na ok. 150 miejsc noclegowych, ośrodka SPA z parkiem wodnym dla ok. 120 osób wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 257/5 w miejscowości Bachotek, obręb Pokrzydowo, gmina Zbiczno, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze podawczym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 15 marca 2011 r.

SKO-72-250/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocechach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam, że

w dniu 15 marca 2011 r., po rozpatrzeniu odwołań wniesionych przez Panią Jadwigę Gajda i Pana Krzysztofa Gajda, zam. ul. Biała 65, 87-100 Toruń, od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 listopada 2010 r. (znak: WAiB-IV/JI/MP-7624/67/2010), ustalającej Panu Eugeniuszowi Kalinowskiemu środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności istniejącego Zakładu Blacharstwa, Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej o prowadzenie Stacji Demontażu Pojazdów na terenie nieruchomości oznaczonej numerami  działek 507 i 508 w obrębie 71,mpołożonej przy ul. Białej 61-63 w Toruniu, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze podawczym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 17 marca 2011 r.

SKO-60-1/11


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam, że:

w dniu 17 marca 2011 r. po rozpatrzeniu odwołania z dnia 22 grudnia 2010 r. wniesionego przez PKN ORLEN S.A. Region Inwestycji Sieci Detalicznej Stacji Paliw „Zachód”, ul. Średzka 10/12, 61-023 Poznań, reprezentowanej przez Pana Waldemara Olszewskiego z PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o. w Bydgoszczy, od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 grudnia 2010 r. (znak: WAiB-IV/AG-7624/ODM/2/2010, WAiB-79/V/97 tom II) odmawiającej w/w wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. nr 577 w systemie „zburz” i „buduj” na działce nr 231/4, obręb 56, położonej przy ul. Szosa Lubicka 55 w Toruniu, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze podawczym SKO w Toruniu.Opublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 18.03.2011
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 29.01.2010
Dokument oglądany razy: 2 205