RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.05.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Obwieszczenia

Toruń, dn. 27 kwietnia 2010r.

SKO-760-14/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że:

w dniu 27 kwietnia 2010r., po rozpoznaniu odwołania Pana Wojciecha Kafki, reprezentowanego przez radcę prawnego Marka Pokosińskiego od decyzji znak:  RGN.7624/12/09 z dnia 23 lutego 2010r., wydanej przez Wójta Gminy Chełmża, określającej Panu Jarosławowi Jankowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "Profit Jarosław Jankowski" ul. Garncarska 4/6/6, 80-894 Gdańsk, środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża "Dźwierzno J", zlokalizowanego na działce oznaczonej nr 75 w miejscowości Dźwierzno, gm. Chełmża, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze podawczym tut. Kolegium.


Toruń, dn. 10 maja 2010r.

SKO-72-53/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dia 27 marca 2003r.mo planowaniu i zagospodartowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717z późn. zm.)

zawiadamiam, że:

w dniu 7 maja 2010r. po rozpatrzeniu odwołania P4 Sp. z o.o. w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Macieja Majera, od decyzji Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 lutego 2010r. (znak: GB.7331/ME-1/2010) odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu P4 CHL0201A, przewidzianego do ralizacji na terenie działki nr ewid. 67/1, obręb Jeleniec, gmina Papowo Biskupie, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu uchylająca zaskarżoną  decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Podawczym tut. Kolegium.


Toruń, dn. 14 kwietnia 2010r.

SKO-72-40/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 25 marca 2010r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, po rozpatrzeniu odwołania Państwa Franciszka i Jadwigi Mańkiewicz od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2009r. znak: OI-7331/1-4/09, którą to decyzją organ I instancji dokonał ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej m.in. budowę wieży kratowej o pow. zabudowy ok. 20 m kw. i wysokości ok 56 m oraz budowę kontenera technicznego o pow. zabudowy ok. 8 m kw. (inwestycja ma być realizowana na działce nr 8 we wsi Wiewiórki), uchyliło wskazaną wyżej decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze podawczym tut. Kolegium.


Toruń, dn. 13 kwietnia 2010r.

SKO-75-65/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planwaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 18 marca 2010r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, po rozpatrzeniu podwołania Pres Dom Sp. z o.o. od decyzji znak: WAiB-IV/AG-7331/CP-2/2010 z dnia 19 stycznia 2010r., wydanej prze Kierownika Referatu działajacego z upoważnienia Prezydenta Miasta Toruniu, którą to decyzją organ I instancji dokonał ustalenia loaklizacji inwestycji celu publicznego "Budowa linii kablowej SN przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu" (dz. nr 732-8, 777, 735-3, 735-4, 698-2, 755, 710, 768, 711, 713, 714-2, 703-2, 703-1, 712, 770 obręb 10), utrzymało w mocy wskazaną wyżej decyzję. 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze podawczym tut. Kolegium.Opublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 11.05.2010
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 29.01.2010
Dokument oglądany razy: 1 630