RSS
A A A
SmodBIP

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium


Samorządowe kolegia odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2019 r. poz. 900), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego; jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.
Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 05.03.2020
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 6 533