RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z siedzibą ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@skotorun.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:
• Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
• Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa)
• art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.


Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Klauzula informacyjna - nabór na stanowisko członka KolegiumOpublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 06.10.2020
Podpisał: Aleksandra KMITA
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 318