RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenia


Toruń, dnia 12 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu

ogłasza

KONKURS
na kandydatów na pozaetatowych członków
samorządowego kolegium odwoławczego


1. Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
b) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) posiadanie wykształcenia wyższego,

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
b) kwestionariusz osobowy,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
d) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.


Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS NA POZAETATOWYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO, na adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15.
Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszeniaOpublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 12.04.2019
Podpisał: Aleksandra Kmita
Dokument z dnia: 13.05.2016
Dokument oglądany razy: 20 507