RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ochrona danych osobowych

 Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z siedzibą ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@skotorun.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Art. 9 ust.l lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnikaOpublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 27.06.2018
Podpisał: Aleksandra KMITA
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 539