RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.08.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium


Samorządowe kolegia odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017 r. poz. 201), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego; jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.
Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 07.08.2017
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 4 550