RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Obwieszczenia

Toruń, dnia 18 października 2011 r.

SKO-60-27/11


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 18 października 2011 r. po rozpatrzeniu odwołań wniesionych przez Panią Annę Zientarską i Pana Jana Zientarskiego, zam. Wybudowanie Łasińskie 33, 86-320 Łasin, od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2011 r. (znak: IBG.6220.6.ś.2011) ustalającej Panu Zbigniewowi Plitt środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie tuczarni dla 168 DJP trzody chlewnej w miejscowości Stare Błonowo na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod. 34, gmina Łasin, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze SKO w Toruniu.


Toruń, 09 listopada 2011 r.


SKO-60-33/11


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

zawiadamiam, że:


w dniu 9 listopada 2011 r. po rozpatrzeniu odwołań: Przedsiębiorstwa Produkcji Rybackiej „PSTRĄG” sp. z o.o. w Lubiczu z dnia 17 września 2011 r.; Krzysztofa Walterskiego z dnia 17 września 2011 r.; Toruńskiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta z dnia 24 września 2011 r., od decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 1 września 2011 r., (znak: OŚW.7624-28(36)09/10/11), ustalającej dla ENERGUM DRWĘCA Sp. z o.o. w Lubiczu Dolnym środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji i udrożnieniu węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km11+550) wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzenia wody w miejscowości Lubicz Dolny”, gmina Lubicz, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w której uchylono w całości zaskarżoną decyzje i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Podawczym SKO w ToruniuOpublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 14.11.2011
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 29.01.2010
Dokument oglądany razy: 1 855