RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Obwieszczenia

Toruń, dn. 25 października 2010r.

SKO-60-46/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 21 października 2010r. po rozpatrzeniu odwołania Pani Danuty Kwaśniewskiej, zam. Nowy Dwór 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie, od decyzji Burmistrza Kowalewa Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. (znak: OŚRiEG 7022/09a/09-10) odmawiajacej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piaek i żwir) na powierzchni 0,73 ha na działce oznaczonej nr 112/2, zlokalizowanej w miejscowości Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie, została wydana decyzja Samorządowego Kolegioum Odwoławczego w Toruniu utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Podawczym SKO w Toruniu.


Toruń, 22 listopada 2010 r.

SKO-60-5/10

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

zawiadamiam, że:

w dniu 22 listopada 2010 r. po rozpatrzeniu zażalenia Pana Tadeusza Kwiatkowskiego, na decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 sierpnia 2010r., (znak: WAiB-IV/JI-7624/48/2010, WAiB-48/V/2009), ustalającą dla Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Al. 700-lecia w Toruniu wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego będącego wynikiem budowy obiektu handlowo – usługowego na terenach sąsiednich dz. nr. 41, 44/1, 44/2, 46, 47, 131/2, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 166, 169 - obręb 2; dz. nr 1, 2, 3, 5, 7, 9/1, 9/2, 11, 13/1, 13/2, 21, 24, 26/1, 28/2, 28/3, 30/1, 30/2, 33/2, 35/1, 35/2, 36/4, 37, 38/3, 39/1, 59, 60, 61, 62 - obręb 3; dz. nr 42/1, 43/1, 44, 45, 47, 49, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 52/9, 52/10, 70/3, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/2, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 121, 122/3, 122/4, 123/1, 124, 125, 126/1, 126/2, 127/7, 135, 149, 155/2, 156, 157/1, 157/3, 158, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,283, 284, 285 - obręb 9; dz. nr 2, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 174, 185, 191/3, 192, 193, 201, 202, 228, 232/2, 233, 234, 782 - obręb 10; dz. nr 154/1 - obręb 13; dz. nr 1, 2, 3, 4, 6/3 - obręb 14", została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze SKO w ToruniuOpublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 23.11.2010
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 29.01.2010
Dokument oglądany razy: 1 363