RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.02.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Obwieszczenia

Toruń, dn. 27 stycznia 2010r.


SKO-72-260/09

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)


zawiadamiam,


że w dniu 27 stycznia 2010r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, po rozpatrzeniu zażalenia Państwa Wiesławy i Tadeusza Torbickich, zam. w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 7/9, na postanowienie z dnia 25 listopada 2009r. nr 48/KW/2008, wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, polegającej na przebudowie wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy km 22+500÷26+595, obręb Świecie i Głogówko Królewskie gm. Świecie, w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, wydało postanowienie utrzymujące zaskarżone postanowienie w mocy.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze tut. Kolegium.


Toruń, dn. 10 lutego 2010r.

SKO-60-6/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochornie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administarcyjnego (t.j. Dz.U. z 200r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu odwołania Państwa Marii i Andrzeja Piotrowskich, zam. Młyniec Pierwszy, ul. Polna 10, 87-162 Lubicz z dnia 10 grudnia 2009r. oraz odwołania Pana Jana Kubickeigo, zam. Młyniec Pierwszy, ul. Rogowska 6, 87-162 Lubicz z dnia 14 grudnia 2009r., od decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2009r. znak: OŚW.7624-3(12)/09, określającej EKOGAMA Sp. z o.o. w Toruniu  warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacjikruszywa naturalnego (piasek i żwir) na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 44/5 i 44/6 w miejscowości Młyniec Pierwszy,  Gmina Lubicz, powiat toruński, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Kolegium.Opublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 15.02.2010
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 29.01.2010
Dokument oglądany razy: 5 153