RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.02.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Biuro SKO

PODZIAŁ ORGANIZACYJNY

Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu składa się z 7 osób:

 • kierownika Biura - p.o. mgr Katarzyna Mirecka
 • głównego księgowego,
 • 5 inspektorów, w tym 4 starszych inspektorów
 • referenta,
 • osoby sprzątającej.

Pracownicy Biura Kolegium w Toruniu są bezpośrednio podlegli Wiceprezesowi Kolegium.

ZADANIA

Do podstawowych czynności Biura należy:

 1. przyjmowanie korespondencji i przesyłek oraz rozdział według dekretacji Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej
 2. prowadzenie rejestru spraw (repertorium) wymagających rozpatrzenia na posiedzeniu Kolegium
 3. prowadzenie rejestru spraw nie wymagających rozpatrywania przez składy Kolegium, tj. wszystkich innych spraw (pism), wymagających odpowiedzi lub podjęcia określonych czynności ze strony SKO,
 4. prowadzenie rejestru skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 5. przechowywanie i archiwizacja akt i dokumentów Kolegium,
 6. powielanie wszystkich pism, decyzji i materiałów,
 7. obsługa biurowych urządzeń technicznych,
 8. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach składów orzekających,
 9. prowadzenie ewidencji księgozbioru,
 10. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 11. udzielanie informacji interesantom.

RESAK

Do rejestracji wpływających spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu służy komputerowy program ewidencyjny. Stosuje się go do rejestrowania spraw podlegających orzecznictwu. Nie stosuje się go do spraw związanych z organizacją urzędu własnego oraz spraw związanych z administrowaniem lokalem.

Komputerowy program ewidencyjny służy do:

 • bieżącej rejestracji wpływających do Kolegium spraw,
 • ewidencjonowania spraw skierowanych na posiedzenia składów orzekających,
 • oznaczania innego niż na posiedzeniu sposobu załatwienia sprawy,
 • sporządzania rocznych informacji o działalności Kolegium oraz innych zestawień statystycznych, o ile będzie to wynikać z przepisów prawa bądź na polecenie Prezesa Kolegium.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu nie prowadzi żadnych ogólnodostępnych ewidencji czy rejestrów, a istniejące mają jedynie charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają ujawnieniu.
W Kolegium znajduje się Archiwum zakładowe decyzji i postanowień wydawanych przez Kolegium oraz dokumenty księgowe dotyczące działalności SKO. Strony które brały udział w postępowaniu przed Kolegium mogą zapoznać się z zarchiwizowanymi decyzjami i postanowieniami w godzinach pracy Kolegium.

DOKUMENTACJA NADZORU I KONTROLI

W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzała kontrole w latach 1996-2006.
Kontrole te obejmowały wykonanie budżetu za lata 1996-2005.
Pierwszą z tych kontroli na przełomie 1996 r. i 1997 r. przeprowadził Departament Administracji Publicznej NIK z Warszawy, a pozostałe przedstawiciele Delegatury NIK w Bydgoszczy.



Opublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 09.02.2010
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 2 854